Zmiany, zmiany zmiany - nieodłączna część biznesu. Co nowego czeka nas w podatkach w 2015 roku? Przeczytaj, by nie dać się zaskoczyć!

 

Zwiększenie limitu zwolnienia z VAT

Podwyższeniu ulega limit wartości sprzedaży uprawniającej do skorzystania z tzw. zwolnienia podmiotowego. Obecny limit wynosi 150.000 zł. Limit obowiązujący od 1 stycznia 2017 r. będzie wynosił 200.000 zł.

 

Kasy fiskalne w 2017 roku – uproszczenie rozliczeń dla prawników i lekarzy

Zwolnienie dotyczy usług świadczonych na odległość. Prawnicy (także doradcy podatkowi) i lekarze nie będą musieli w 2017 roku stosować kas fiskalnych i drukować paragonów jeżeli usługi, które świadczą dla Klientów będą wykonywane na odległość. Dodatkowym warunkiem jest konieczność wpływu wynagrodzenia za te usługi trafiają na konto bankowe.

 

Obowiązek elektronicznego składania deklaracji VAT pod groźbą sankcji administracyjnej

Zmiana ta dotyczy podatników zobowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE, będących dostawcami lub nabywcami towarów i usług objętych mechanizmem odwróconego obciążenia, oraz obowiązanych , na podstawie przepisów o podatku dochodowym , do składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zamiana ta będzie miała zastosowanie również w stosunku do pozostałych podatników. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej zostanie wprowadzony dla wszystkich podatników.

 

Zmiana zasad dokonywania zwrotu VAT w terminie przyspieszonym (25-dniowym)

Zaostrzyły się zasady dotyczące zwrotów VAT. Urząd skarbowy dokona zwrotu różnicy podatku w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, pod warunkiem spełnienia poniższych wymogów:

 1. Podatnik złoży wraz z deklaracją podatkową wniosek,

 2. Kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku, która została „przeniesiona” z poprzedniego okresu rozliczeniowego, wynikają z:

  1. faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym,
   o którym mowa w odrębnych przepisach,

  2. pozostałych faktur dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł,

  3. dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,

  4. importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,

 3. Kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku „przenoszona” z poprzednich okresów rozliczeniowych i wykazana w deklaracji, nie przekracza 3 000 zł,

 4. Podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,

 5. Podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:

 1. był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

 2. składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje.

Do tego zwrotu stosuje się odpowiednio możliwość zawieszenia zwrotu na wniosek KGP, ABW, CBA i Prokuratury.

Obostrzenia związane ze zwrotem VAT wynikają z nadużyć podatników, którzy w poprzednich latach występowali o zwroty VAT.

 

Kwartalne rozliczenie VAT

Zlikwidowano prawo do wyboru kwartalnego sposobu rozliczenia przez podmioty niebędące małymi podatnikami i podmioty rozpoczynające wykonywanie czynności opodatkowanych podatkiem VAT w okresie 12 miesięcy wykonywania tych czynności.

 

Zmiana w zakresie zasad wykreślania podmiotów z rejestru podatników VAT

Wykreślane z rejestru będą podmioty, które:

  1. zawiesiły działalność gospodarczą,

  2. nie złożyły za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracji,

złożyły deklaracje „zerowe”

  1. wiedziały lub przypuszczały, że uczestniczą w procederze oszustwa podatkowego, mającego na celu osiągnięcie nienależnych korzyści majątkowych.

Odpowiedzialność solidarna pełnomocnika

Pełnomocnik, który złożył zgłoszenie rejestracyjne (VAT-R), odpowiada solidarnie wraz z zarejestrowanym podatnikiem za zaległości podatkowe powstałe w wyniku czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako czynnego podatnika VAT. Odpowiedzialność pełnomocnika nie może przekroczyć 500 000 zł.

 

Nowe sankcje podatkowe

Sankcja 30%

W przypadku stwierdzenia, że podatnik:

1) w złożonej deklaracji podatkowej wykazał:

a) kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej,

b) kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej,

c) kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe wyższą od kwoty należnej,

d) kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, zamiast wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego,

2) nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania.

Naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określa odpowiednio wysokość tych kwot w prawidłowej wysokości. Organ skarbowy dodatkowo ustala zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego  albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.

Sankcja (zmniejszona) 20%

Jeżeli po zakończeniu kontroli podatkowej albo w trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego:

1) podatnik złożył korektę deklaracji uwzględniającą nieprawidłowości i wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrócił nienależną kwotę,

2) podatnik złożył deklarację podatkową i wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego

Wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego będzie wynosiła 20% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego, kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku lub kwoty zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.

Sankcje 100% VAT z fałszywej faktury

W przypadku stwierdzenia, że zawyżona kwota podatku naliczonego wykazana w deklaracji, wynika z faktur, które:

1) zostały wystawione przez podmiot nieistniejący,

2) stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,

3) podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,

4) potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 kc – w części dotyczącej tych czynności,

Wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego wynosi 100%.

Zmiana pojawiała się również w obszarze odsetek karnych. Jeśli organ podatkowy stwierdzi zaległość podatkową u podatnika, która to zaległość będzie wiązała się z sankcją 20%, 30% lub 100%, wówczas nie stosuje się przepisu o karnych 150% odsetkach.

 

Nowe przepisy w zakresie limitów płatności gotówkowych

Obniżeniu lega limit płatności gotówkowych z 150 000 euro do 15 000 zł. Oznacza to, że wartości transakcji między przedsiębiorstwami, za które płatność może następować gotówką znacznie się zmniejsza. Podatnicy od 1 stycznia 2017 r. nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej kwota płatności dotycząca jednorazowej transakcji przekraczającej 15 000 zł zostanie dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

 

Obowiązek składania pliku JPK

Od 1 stycznia 2017r. Obowiązek składania comiesięcznego pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) zostaje wprowadzony dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Zamiany kwoty wolnej od podatku dochodowego (PIT)

Od 1 stycznia 2017 r. wzrośnie kwota wolna od podatku do 6 600 zł. Zmiana będzie dotyczyła podatników zarabiających rocznie tylko kwotę (6 600 zł) lub mniejszą. Zatem te osoby nie zapłacą od dochodów uzyskanych w 2017 roku żadnego podatku dochodowego. Natomiast dla osób osiągających dochody od 6 600 zł do 11 0000 zł kwota wolna będzie się stopniowo zmniejszać. Dla dochodów od 11 000 zł do 85 528 zł rocznie wyniesie ona tyle, co obecnie, czyli 3 091 zł.

Dla podatników o dochodach powyżej 85 528 zł rocznie, kwota wolna będzie ulegać stopniowemu zmniejszeniu, a osiągający dochody ponad 127 000 zł rocznie nie będą mieli prawa do kwoty wolnej od podatku.

 

Planowane projekty nowelizacji

Uruchomienie Centralnego Rejestru Faktur – planowane na koniec 2017 r.

Jeden indywidualny rachunek dla wpłaty wszystkich składek do ZUS - od 2018 r.