W 2016 r. zarejestrowano w Polsce łącznie 337 tys. nowych firm, z czego lwią część stanowią jednoosobowe działalności gospodarcze – tych jest łącznie ok. 3 mln. Założenie działalności jest coraz łatwiejsze, od teraz jest to możliwe bez wychodzenia z domu, a wszystko dzięki współpracy z mBankiem. Dla wielu początkujących przedsiębiorców największy problem stanowi finansowanie startu, czyli środki, które pozwolą uruchomić biznes.

Z tego tekstu dowiesz się:

Jak wygląda ubieganie się o kredyt na rozpoczęcie działalności firmy

Czym można zabezpieczyć kredyt firmowy

Czym jest kredyt z rządową gwarancją?

Jakie kroki trzeba przedsięwziąć, by ubiegać się o unijne dofinansowanie

 

Otwarcie pizzerii to w budżetowej opcji prawie 100 tys. zł, podobną kwotą musi dysponować przyszły właściciel prywatnego żłobka. Aby zostać właścicielem myjni bezdotykowej, trzeba wyłożyć nawet pół miliona złotych. Mało który początkujący przedsiębiorca dysponuje takimi środkami, a biznesów z niską barierą wejścia nie ma wiele. Warto poznać sposoby finansowania startu firmy – w poniższym artykule omawiamy kredyt bankowy i środki unijne.

Generalna zasada działania rynku kredytów firmowych jest taka, że im dłużej firma działa na rynku, tym łatwiej jest jej otrzymać kredyt. Wraz z rosnącym stażem maleje też ilość formalności do spełnienia, a warunki kredytu stają się coraz lepsze.

Jednak nawet przedsiębiorca, który dopiero rozpoczyna przygodę z biznesem, ma szansę na uzyskanie pożyczki bankowej na korzystnych warunkach.

Warto pamiętać, że każdy udzielany kredyt wiąże się z większym lub mniejszym ryzykiem ponoszonym przez bank. Nie ma on pewności, czy kredytobiorca będzie rzetelnym kontrahentem i terminowo zwróci zaciągnięte zobowiązanie. Nic więc dziwnego, że im bardziej stabilna jest sytuacja finansowa przedsiębiorcy i ugruntowana jego pozycja na rynku, tym to ryzyko jest mniejsze, za czym idą ułatwienia ze strony banków. Standardowo wymagają one, by przedsiębiorca starający się o kredyt pochwalił się doświadczeniem w prowadzeniu firmy na poziomie od 12 do 24 miesięcy.

Taki okres pozwala sprawdzić wyniki finansowe z przynajmniej jednego zamkniętego roku podatkowego. Porównując je z danymi z bieżącego okresu, bank może prognozować sytuację firmy w kolejnych latach. Dzięki temu może oszacować ryzyko związane z udzieleniem pożyczki. Młody przedsiębiorca, który dopiero założył firmę albo prowadzi ją dopiero od kilku miesięcy to dla banku biała karta, z której trudno wyczytać prognozy na przyszłość.

To głównie z tego powodu tylko w niektórych bankach znajdziemy oferty produktów kredytowych dla nowych firm, czyli takich, które funkcjonują na rynku krócej niż 12 miesięcy. Rozwiązania kredytowe, dostępne od pierwszego dnia prowadzenia działalności, ciągle są rzadkością i możemy je spotkać przede wszystkim w bankach specjalizujących się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Proces założenia działalności gospodarczej z mBankiem to 12 kroków, o których klient jest informowany mailem i SMS-ami.

1. Złożenie wniosku

2. Założenie profilu zaufanego

3. Otwarcie rachunku bankowego

4. Aktywacja księgowości

5. Wysłanie wniosku o rejestrację firmy

6. Wydane UPO – urzędowego poświadczenia odbioru

7. Rejestracja firmy w CEIDG

8. Rejestracja w urzędzie skarbowym – nadanie NIP

9. Aktywacja rachunków bankowych

10. Rejestracja w ZUS

11. Nadanie REGON

12. Koniec procesu zakładania firmy

 

Kilkaset tysięcy złotych na start

Mimo niewielkiej liczby dostępnych produktów, oferty tzw. kredytów na start są i tak zróżnicowane, i w każdym banku wyglądają nieco inaczej. Starając się o kredyt zaraz po zarejestrowaniu działalności gospodarczej, możemy wybrać dogodną formę finansowania. Skorzystać można m.in. z limitu kredytowego w rachunku bieżącym, kredytu obrotowego lub kredytu na finansowanie majątku trwałego. Maksymalna kwota kredytu również jest zwykle elastyczna. Może wynieść od zaledwie 1 tysiąca złotych w ramach limitu debetowego do nawet kilkuset tysięcy złotych, przy czym spłatę rozkłada się wówczas na lata (do 10).

Limit w rachunku bieżącym – to kredyt, który pozostaje do dyspozycji w sytuacji, gdy na koncie nie będzie środków. Z kredytu można korzystać wielokrotnie, ponieważ każda wpłata na rachunek jest przekazywana w pierwszej kolejności na spłatę zadłużenia.

Kredyt obrotowy – to pieniądze pozwalające finansować bieżącą działalność firmy. Jest to jeden ze sposobów na poprawę bieżącej płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Kredyt na finansowanie majątku trwałego – inaczej kredyt inwestycyjny. Z jego pomocą można zrealizować inwestycje mające na celu powiększenie, odtworzenie lub modernizację majątku trwałego.

Hipoteka najlepszym zabezpieczeniem

Na ostateczną wysokość kwoty kredytu wpływ ma kilka czynników. Jednym z nich jest przedstawione zabezpieczenie. Oczywiście w przypadku niewielkiej kwoty zobowiązania bank może odstąpić od tego wymogu lub ograniczy się jedynie do weksla in blanco wystawionego przez przedsiębiorcę. Ale im wyższa kwota kredytu, tym większą rolę odgrywa to, co bank otrzyma w zamian.

Przykładowe zabezpieczenie kredytu bankowego dla nowych firm:

- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową – jest to jedna z najbardziej elastycznych metod zabezpieczenia kredytu. Oznacza bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy weksla do zapłacenia określonej na nim kwoty. Warunki i sposób wypełnienia weksla oraz zasady jego użycia określa deklaracja wekslowa, to w niej są zapisane szczegóły

- poręczenie osoby trzeciej – deklaracja poręczyciela, że zrealizuje zobowiązanie kredytobiorcy w sytuacji, gdy on sam się z niego nie wywiąże

- przystąpienie do długu współkredytobiorcy – przystąpienie do zobowiązania przez osobę trzecią na takich samych zasadach jak główny kredytobiorca. Odpowiedzialność za dług rozkłada się wówczas na więcej osób i z punktu widzenia banku spada ryzyko

- blokada środków na rachunku – upoważnienie kredytodawcy do zablokowania określonej kwoty na rachunku bankowym. Środki te, w określonej sytuacji, mogą zostać przeznaczone na pokrycie zobowiązania

- kaucja – określona suma, która zostaje wpłacona na rzecz banku i może zostać przeznaczona na pokrycie jego roszczeń wobec kredytobiorcy w przypadku niespłacenia długu

- cesja wierzytelności – na podstawie umowy cesji kredytodawca otrzymuje prawo do zaspokojenia swoich roszczeń z wierzytelności kredytobiorcy od osób trzecich

- zastaw ustanowiony na majątku trwałym przedsiębiorstwa – z chwilą ustanowienia zastawu rejestrowego kredytodawca ma prawo dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń z majątku, na którym zastaw został ustanowiony

- przewłaszczenie na zabezpieczenie – przeniesienie przez dłużnika prawa własności swojej rzeczy na wierzyciela

- hipoteka na nieruchomości – ograniczone prawo rzeczowe ustanowione na nieruchomości, na mocy którego kredytodawca może dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń z nieruchomości.

Ten ostatni punkt ma największą siłę. Hipoteka ustanowiona na nieruchomości, która jest własnością przedsiębiorcy, lub na tej, która jest finansowana kredytem, to ulubione przez banki zabezpieczenie. Hipoteka pozwala bez problemu zaciągnąć kilkaset tysięcy złotych długu, choć należy pamiętać, że bank nie zgodzi się na pożyczkę w wysokości 100 proc. wartości nieruchomości. Dokładna kwota maksymalnego kredytu (LtV – ang: Loan to Value) zależy od charakteru wykonywanej działalności.

Kredyt z rządową gwarancją

Przedsiębiorcy, którzy nie mogą przedstawić własnych zabezpieczeń, mogą skorzystać z gwarancji w ramach programu de minimis. Są one dostępne zarówno dla osób z doświadczeniem, jak i tych, które dopiero stawiają pierwsze kroki w samodzielnym prowadzeniu biznesu. Tego typu gwarancja to jedna z form pomocy de minimis, która jest udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej. Gwarancją może być zabezpieczona spłata kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla przedsiębiorców z segmentu mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Wsparcie de minimis nie gwarantuje uzyskania kredytu i może być udzielone jedynie w sytuacji, gdy bank wyda pozytywną decyzję kredytową. Dla młodych przedsiębiorców może stanowić jednak dodatkowe wsparcie w prowadzeniu biznesu. Ułatwia również rozruch firmy, dzięki ograniczeniu zaangażowania środków własnych przedsiębiorcy.

Gwarancja de minimis zabezpiecza maksymalnie 60 proc. kwoty kredytu i, co ważne, nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów kredytu, należy też pamiętać, że jest ona zabezpieczona wekslem in blanco. W zależności od rodzaju kredytu może być udzielona na okres do 27 lub do 99 miesięcy. Trzeba też wziąć pod uwagę prowizję, która wynosi 0,5 proc. kwoty gwarancji w stosunku rocznym.

Indywidualne podejście banku

Rynek kredytów dla przedsiębiorstw to w dużej mierze oferty szyte na miarę. Sytuacja i charakter prowadzonej przez firmy działalności są bardzo zróżnicowane i nic dziwnego, że banki mają tu podejście indywidualne. W tabeli opłat i prowizji rzadko znajdziemy konkretne parametry.

Początkowa oferta dotycząca kosztów kredytu najczęściej określa przedział  „od – do” dla poszczególnych parametrów. Szczegółowe warunki cenowe przedsiębiorca otrzymuje dopiero po analizie dokumentów dostarczonych wraz z wnioskiem kredytowym. Na ostateczną ofertę wpływ ma wiele czynników. Oprócz okresu prowadzenia działalności i wyników finansowych znaczenie ma na przykład branża, w której działa przedsiębiorca.

W przypadku nowych przedsiębiorców ogromne znaczenie ma przejście na tzw. samozatrudnienie. Możemy o nim mówić w sytuacji, gdy po zarejestrowaniu działalności przedsiębiorca zawarł umowę o współpracę z podmiotem, u którego wcześniej był zatrudniony na umowę o pracę. Jeśli działalność będzie odpowiadała temu, czym zajmowaliśmy się wcześniej na etacie, bank może przyjąć ciągłość zatrudnienia i wydać pozytywną decyzję nawet na zasadach odstępstwa od standardowej procedury.

W uprzywilejowanej sytuacji są także osoby wykonujące zawody zaufania publicznego. Mogą one liczyć zarówno na preferencyjne warunki cenowe kredytu, jak również na uproszczoną procedurę umożliwiającą im otrzymanie kredytu w krótkim czasie od założenia firmy.

Do zawodów zaufania publicznego banki zaliczają m.in.:

- lekarzy, lekarzy stomatologów, weterynarzy

- radców prawnych, adwokatów, notariuszy

- doradców podatkowych, biegłych rewidentów

- aptekarzy i farmaceutów.

A może pieniądze unijne?

Alternatywą dla kredytu na start firmy mogą być pieniądze z Unii Europejskiej. Na dzień dobry powinieneś zorientować się, które programy będą odpowiednie dla ciebie.

W sieci krąży wiele poradników, które jednak nie zawsze są wiarygodne. Dlatego jeżeli unijne dotacje są dla ciebie czarną magią, najbezpieczniej będzie zacząć od serwisu rządowego, tam mamy gwarancję rzetelności informacji: funduszeeuropejskie.gov.pl. Znajdziesz tam specjalną wyszukiwarkę. Odpowiadając w niej na kilka pytań dotyczących biznesu dowiesz się, z którego programu prawdopodobnie będziesz mógł się ubiegać o pomoc unijną.

Warto pójść do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Może jednak zdarzyć się tak, że informacje znalezione w sieci są dla ciebie niewystarczające, wtedy możesz skorzystać z bezpłatnej porady specjalisty. Aby to zrobić, musisz zadzwonić bądź udać się do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (listę takich punków można znaleźć na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl).

Najlepiej będzie wybrać punkt informacyjny w miejscu realizacji twojego projektu. Pracownicy tych punktów z reguły mają dobrą wiedzę na temat lokalnego rynku i mogą zwrócić ci uwagę na szczegóły z nim związane, nowych informacji nigdy za wiele. Jeżeli jakiś konkretny rodzaj dotacji wzbudzi twoje zainteresowanie, poproś o odpowiednie wnioski dla ubiegających się o wsparcie wraz z instrukcją ich wypełnienia.

Większość wniosków należy przygotować w tzw. generatorach wniosków, czyli specjalnych programach, które w pewnym (dość ograniczonym) zakresie kontrolują także poprawność wniosku. Jednak z całą pewnością nie należy na takiej weryfikacji wniosku polegać bezgranicznie. W kolejnej części znajdziesz przykłady częstych błędów popełnianych przez wnioskodawców.

Czy warto korzystać z usługi konsultanta?

Tu przychodzi moment, w którym warto rozważyć opcję skorzystania z płatnej pomocy firmy zewnętrznej. Jeśli zdobyte wcześniej informacje nie okażą się wystarczające, płatny konsultant może rozwiać twoje wątpliwości. Zatrudnienie firmy doradczej gwarantuje przede wszystkim zaoszczędzenie czasu w walce z biurokracją. Zwykle pracy nad projektem przybywa proporcjonalnie do wielkości inwestycji, dlatego przy mniejszych projektach barierę stanowić będą koszty – kwota, którą trzeba zapłacić firmie doradczej stanowić będzie znaczną część inwestycji. Czasami jednak lepiej nie ryzykować i zlecić wykonanie zadania specjaliście.

Projekt musi zostać rozpisany na tyle z głową, żeby był w pełni zrealizowany i rozliczony, bez nerwów i stresu. Ustawienie poprzeczki zbyt wysoko tylko po to, żeby zdobyć pozytywną ocenę i decyzję często kończy się płaczem przedsiębiorcy, ponieważ niespełnienie celów projektu skutkuje zwrotem dotacji.

Trzeba pamiętać o tym, że wypełnienie druczków to nie wszystko, ważne jest, jak zostaną wypełnione. Dużą wagę należy przywiązać do treści opisowych, do wiarygodności danych i uzasadnienia swoich tez. Doświadczenie osoby, która wielokrotnie występowała o dofinansowanie, będzie tutaj bezcenne.